Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem

Nádražní 760
Bystřice nad Pernštejnem
593 01
Tel: 566 552 920/921
Datová schránka: ervnrrg

podatelna@gybnp.czreditel@gybnp.cz

    O škole 

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem nabízí čtyřletý a osmiletý studijní obor.  

 Více o studiu na naší škole se dozvíte zde.

 

 

Chcete vědět, jak to u nás doopravdy chodí?

 @gybnp_official | Linktree

Instagram Logo Photo - Free image on Pixabay   File:Facebook f logo (2019).svg - Wikimedia Commons   Youtube Logo Images – Browse 14,027 Stock Photos, Vectors, and Video | Adobe Stock

VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

31.01.2016 10:00

Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

Obor 79 – 41 – K/81 Gymnázium – všeobecné, osmileté

 • přihlášky do 15. 3. 2016

Obor 79 – 41 – K/41 Gymnázium – všeobecné, čtyřleté

 • přihlášky do 15. 3. 2016

Důležité

 • Přihlášku ke vzdělávání na střední škole podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce  za nezletilého žáka řediteli střední školy na předepsaném tiskopisu MŠMT do 15. března 2016 (formulář získáte  na webu gymnázia nebo v kanceláři gymnázia, případně na základní škole) . Vyplněnou přihlášku lze zaslat poštou ( rozhoduje datum podání na poštovní úřad) nebo předat osobně v kanceláři gymnázia.
 • Prospěch na přihlášce potvrzuje základní škola, v případě komplikací můžete osobně  předložit originály vysvědčení v kanceláři gymnázia, kde vám bude prospěch potvrzen.  Základní škola nebo Krajský úřad Kraje Vysočina  vám vydává  do 15.3. 2016 zápisový lístek, který odevzdáte na gymnáziu  až  po úspěšném vykonání  přijímací zkoušky a získání informace o přijetí ke studiu. Lékařské potvrzení o zdravotním stavu žáka  nepožadujeme.
 • Uchazeči se specifickými poruchami učení přiloží k přihlášce označení/ klasifikaci /poruchy, aby mohly být uzpůsobeny podmínky přijímací zkoušky. Klasifikaci poruchy vydá pedagogicko-psychologická poradna, v jejíž péči uchazeč je.
 • Naše škola je bezbariérová,  uchazeči s fyzickým handicapem doloží vyjádření lékaře.

Přijímací řízení

Přijímání uchazečů ke studiu na střední škole se řídí novelou školského zákona č. 472/2011 Sb. a prováděcím právním předpisem- vyhláškou č. 86/2012 Sb.

Nová ustanovení daná touto novelou:

 • § 60 odst. 7
  pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat 2 přihlášky
 • § 60 odst. 17
  ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů zákonným způsobem, to je na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup na dobu 15 dní (nikoliv písemně)
  nepřijaté uchazeče nebo zákonné zástupce nezletilých uchazečů informuje zákonnou formou, to je písemně (obálka s modrým pruhem), v případě osobního převzetí rozhodnutí není písemná forma nutná
 • § 60a odst. 6
  svůj úmysl vzdělávat se na dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí, do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (na zveřejněném seznamu přijatých uchazečů bude datum zveřejnění a datum, do kdy lze odevzdat zápisový lístek), lze tak učinit i poštou, rozhoduje datum podání na poštovní úřad
 • § 60a odst. 7
  zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na odvolání
  pro zpět vzetí zápisového lístku musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče předložit rozhodnutí o přijetí na základě odvolání
 • § 60 odst. 19
  proti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí se lze odvolat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí; odvolání se podává u ředitele školy, kde žák konal přijímací zkoušky

Datum konání 1. kola přijímacích zkoušek bylo  stanoveno na pátek 15. 4. 2016 pro čtyřleté studium a  pondělí 18. 4. 2016 pro osmileté studium.

Přijímací zkoušky proběhnou formou centrálně zadávaných jednotných testů, organizovaných MŠMT.

 

KRITÉRIA 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

pro školní rok 2016/2017

Osmileté studium

1. Všeobecná ustanovení

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, bude ve školním roce 2016/2017 otevřena jedna třída 1. ročníku osmiletého gymnázia – obor 79-41-K/81 Gymnázium (V případě dostatečného zájmu bude přijato 30 uchazečů.)Všichni uchazeči se zúčastní centrálně zadávaných jednotných testů, organizovaných MŠMT ČR v rámci vyhlášeného pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou (č.j.: MSMT-23913/2014).

Obsah přijímacích zkoušek:

1.Test z českého jazyka                             0 -50 bodů                                                                                                    

2.Test z matematiky                                  0 – 50 bodů    

3. Bodové hodnocení za prospěch za poslední 3 klasifikační období ze ZŠ  0 – 50 bodů                                                                  

Maximální bodový zisk :         celkem 150 bodů

Na základě celkového počtu získaných bodů bude sestaveno pořadí uchazečů.

Minimální bodový zisk:           celkem   30 bodů

Uchazeč, jehož celkový výsledek je nižší než 30 bodů , neuspěl u přijímacího řízení.

Pomocná kritéria v případě rovnosti bodů:

° Součet bodů z písemné  zkoušky z matematiky a českého jazyka

° Úspěchy v soutěžích a olympiádách (potvrzené vedením ZŠ)                                                             

 

Čtyřleté studium

1. Všeobecná ustanovení

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, bude ve školním roce 2016/2017 otevřena jedna třída 1. ročníku čtyřletého gymnázia – obor 79-41-K/41 Gymnázium (V případě dostatečného zájmu bude přijato 30 uchazečů.) Všichni uchazeči se zúčastní centrálně zadávaných jednotných testů, organizovaných MŠMT ČR v rámci vyhlášeného pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou (č.j.: MSMT-23913/2014).

Obsah přijímacích zkoušek:

1.Test z českého jazyka                             0 -50 bodů                                                                                                                            

2.Test z matematiky                                  0 – 50 bodů    

3. Bodové hodnocení za prospěch za poslední 3 klasifikační období ze ZŠ  0 – 50 bodů                                                                  

Maximální bodový zisk :         celkem 150 bodů

Na základě celkového počtu získaných bodů bude sestaveno pořadí uchazečů.

Minimální bodový zisk:           celkem   30 bodů

Uchazeč, jehož celkový výsledek je nižší než 30 bodů , neuspěl u přijímacího řízení.

Pomocná kritéria v případě rovnosti bodů:

° Součet bodů z písemné  zkoušky z matematiky a českého jazyka

° Úspěchy v soutěžích a olympiádách (potvrzené vedením ZŠ)                                                             

 

Případné dotazy zodpovíme na tel.: 566552920, 722155096 nebo e-mail: reditel@gybnp.cz

V Bystřici nad Pernštejnem dne 26.1.2016               PaedDr . Milan Hanák, ředitel školy